UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

Podatki o naročniku in plačniku

Moja košarica

* Z zvezdico so označena polja, brez katerih naročilo ni mogoče.

Naročnik:

Naročnik je lahko le oseba zaposlena na šoli plačnika.

Plačnik:

Plačnik je lahko le šola, kot ustanova.


* Splošne pogoje si lahko preberete tukaj.

SPLOŠNI POGOJI ZA NAKUP

  • Plačnik interaktivnih učnih gradiv je lahko le šola kot ustanova.
  • Plačnik je lahko vrtec, osnovna šola, srednja šola ali fakulteta.
  • Naročnik interktivnih učnih gradiv je fizična oseba zaposlena na izobraževalni ustanovi, ki je navedena kot plačnik ali na plačnikovi Podružnični šoli.
  • Aktivacijske kode prejmete na šolo po e-pošti naročnika v roku 7 delovnih dni od izdaje naročila.
  • Račun prejmete na šolo z rokom plačila 45 dni od dneva izdaje računa.
  • Za dodatne informacije pišite na: ucbeniki@mkz.si
Naročilnica (pogodba) obvezuje pravno osebo in Mladinsko knjigo Založbo d.d. Pravna oseba je dolžna naročene knjige prevzeti v skladu s pogodbo ter kupnino plačati v roku 30 dni po prejemu računa, če ni drugače dogovorjeno s pogodbo ali določeno z veljavnimi predpisi. V primeru zamude s plačilom je pravna oseba dolžna plačati Založbi zamudne obresti v višini, kot jih določa zakon. Pravna oseba je dolžna vse spremembe, ki so povezane s poslovanjem (sedež, TRR, zakoniti zastopnik, dejavnost, izbris iz registra in drugo), takoj, najpozneje pa v 8 dneh sporočiti Založbi. Pravna oseba je dolžna Založbi pisno sporočiti reklamacijo nemudoma - takoj po prejemu knjig. Založba lahko odstopi od pogodbe, če naročenih knjig nima več na zalogi, če ugotovi plačilno nezmožnost kupca ali če naročilnica ni bila izpolnjena v skladu s prodajnimi in plačilnimi pogoji. V primeru spora je pristojno sodišče v Ljubljani. S podpisom pravna oseba potrjuje, da je seznanjena s celotnim besedilom prodajno-plačilnih pogojev in da je bila na te pogoje ob nakupu izrecno opozorjena. V kolikor pravna oseba svojih obveznosti ne izpolni v pogodbenih rokih, dovoljuje, da MKZ pridobi vse podatke, ki so potrebni za izvedbo postopkov pred sodiščem.