UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

BIOLOGIJA 1, O biologiji, celicah in genetiki

Učbenik za biologijo v gimnazijah in srednjih strokovnih šolah

Avtorji/-ice: Jerneja Ambrožič Avguštin, Jasna Dolenc Koce, dr. Iztok Tomažič, Primož Zidar

EAN: 9789610121015

Sklep o potrditvi učbenika
613-3/2017/23

Učbenik O biologiji, celicah in genetiki odlikujejo:
- sodobne raziskovalne metode, novodobna odkritja in najnovejša strokovna spoznanja priznanih strokovnjakov za botaniko, zoologijo, genetiko in metodiko biološkega izobraževanja;
- domišljena metodično-didaktična zasnova, ki upošteva možnost dijakove sposobnosti razumevanja in:
- dijake pri obravnavi posameznih tem sistematično vodi od motivacije do sklepnega samopreverjanja;
- dijakom pomaga osmisliti znanje s primeri iz konkretnega sveta;
- z raznovrstnimi predlogi dejavnosti omogoča sprotno preverjanje razumevanja, utrjevanje in poglabljanje znanja;
- dijake spodbuja h kritičnemu razmišljanju;
- jasna struktura, ki omogoča celovit pregled nad temeljnimi in posebej označenimi maturitetnimi vsebinami;
- sodoben koncept, ki biologijo postavlja v stvarni svet današnje dobe in pri dijakih vzbuja naravno zanimanje za biološke teme;
- interaktivna nadgradnja s tehnologijo v oblaku na www.iucbenikimk.si.